Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.


FAQ

news.png
faq banner 1 1024x255 1

Nabór wniosków w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu”

Konkurs jest odpowiedzią na wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych Programu, aby w jego realizację włączać organizacje pozarządowe doświadczone w organizowaniu wolontariatu. Celem Konkursu jest wybór Partnerów, którzy w każdym województwie wspierać będą realizację Programu.

„Partnerstwo dla Wolontariatu” ma nieco inną formułę, niż ta zazwyczaj obowiązująca w tego typu konkursach. Nie oczekujemy od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, wskazania odbiorców, rezultatów czy kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpus Solidarności.

W złożonych ofertach oceniać będziemy przede wszystkim doświadczenie Wnioskodawcy, jego potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji. Wybrani Partnerzy Programu otrzymają Dotacje na realizację działań adresowanych do różnych grup odbiorców, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu, otoczenia wolontariatu.

Jak będzie przebiegało sprawozdanie z działań objętych dotacją?
SPRAWOZDANIE

Partner, który otrzyma środki na realizację działań w swoim województwie, będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania częściowego za 2019 r. w terminie 14 dni od zakończenia okresu finansowania. Następnie do złożenia sprawozdania częściowego za 2020 r. w terminie 14 dni od zakończenia okresu finansowania. Rozliczenie ostateczne będzie wymagało złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji działań zaplanowanych we wniosku.

Jak długo należy przechowywać dokumentację związaną z realizacją zadania?

Beneficjent ma obowiązek przechowywać dokumentację finansową i merytoryczną związaną z realizacją zadania przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji działań finansowanych w ramach dotacji.

Jeśli rozliczenie jest przez rezultaty, to czy będą kontrolowane faktury i dokumenty księgowe?
ROZLICZENIE PRZEZ REZULTATY
ROZLICZENIE PRZEZ REZULTATY
ROZLICZENIE PRZEZ REZULTATY

Tak. W czasie kontroli będą sprawdzane faktury i dokumenty księgowe. Księgowość projektu musi być prowadzona zgodnie z Ustawą o finansach publicznych oraz zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Rozliczenie przez rezultaty oznacza jednak, że na etapie sprawozdania z realizacji zadania, nie jest konieczne przedkładanie dokumentów księgowych.

W trakcie wizyty monitorującej pracownicy NIW mogą poprosić o pokazanie przykładowych faktur.

Jak działa zasada rozliczenia przez rezultaty?

Dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli wszystkie działania (określone w Rozdziale 5 Tabela 1 Regulaminu) zostały zrealizowane, a poziom osiągniętych wskaźników rezultatu (średnia arytmetyczna odnosząca się do docelowych wartości wszystkich wskaźników wskazanych we wniosku) wynosi co najmniej 80%.

W przypadku, gdy wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, a wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte na poziomie niższym niż 80%, NIW dokonuje analizy, której celem jest ustalenie możliwej do rozliczenia kwoty dotacji. W szczególności pod uwagę brany jest stosunek wartości dotacji do osiągniętych wskaźników rezultatu (średniej arytmetycznej wszystkich zaplanowanych do osiągnięcia wartości wskaźników w danym okresie rozliczeniowym). W przypadku, gdy nie zostały zrealizowane wszystkie działania lub średnia procentowa wartości realizacji wskaźników wyniosła poniżej 50%, Dyrektor określa wysokość kwoty dotacji do zwrotu.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare